Contact us


Kayak Surgi Pharma (Pvt) Ltd.
490/1B, Lionel Michel Mawatha,
Eriyawetiya, Kiribathgoda, Kelaniya,
Sri Lanka.

Tel : 0094 11 2942952 / 11 5022832
Fax : 0094 11 5526575
E- mail : kayakpharma@sltnet.lk

Quick Enquiries